Prihlásenie člena

Prihláška za člena občianskeho združenia
Pán Občan

Iniciatíva proti Nespravodlivosti

Tvorme spoločne, v jednote, ,,Novú Občiansku spoločnosť pre každého Človeka v MIERI, s  Podielom Pána Občana na MOCI, na kontrole v štáte a verejnej správe“. Pomáhajme si vzájomne s láskou k blížnemu.

Pracujme pre ,,Národné hrubé šťastie“, práca nech oslobodzuje Pána Občana od nedostatkov, nech sa stane základom spokojnosti, šťastia a bytia pre Pána Občana na Slovensku a na planéte Zem, s podieľaním sa na celosvetovom MIERI s Udržateľným rozvojom človeka v SR a na planéte Zem.

Program

Odhaľovanie: Nespravodlivosti a jej riešenie.
Odstrániť: Nezamestnanosť, Chudobu, Bezdomovstvo, Korupciu, MOC politikov spojenú s mocou oligarchov.

Zabezpečiť: Silný sociálny systém a zabezpečiť udržateľný rozvoj človeka v SR, s trvalým svetovým Mierom.
S cieľom dosiahnuť Hrubé národné šťastie ČLOVEKA !

Základné vlastnosti budúceho Pána Občana: Disciplína, Sebadisciplína, Sebakontrola, Sebarealizácia, Sebavzdelávanie, Láska k blížnemu, Dodržiavanie Etického kódexu Pán Občan, Nestratiť dôveru

Prihláška na registráciu člena OZ Pán Občan

OZ Pán Občan zaregistrované na MV pod č. VVS/1-900/90-40051, IČO : 42277647

Prihláška
Ochrana osobných údajov

Slobodne sa registrujem v OZ Pán Občan. Súhlasím s registračným poplatkom. Nech tento poplatok je základným národným kameňom pre Slovensko – vznik a pokračovanie činnosti OZ PO.

Základom členskej štruktúry je Občiansky snem, (ďalej len OS-PO). Podpisom člen OS-PO získava hlasovací mandát v zmysle stanov OZ Pán Občan uplatňovaný na všetkých vyšších úrovniach Občianskych snemov – Pán Občan, až po delegovanie na Celoslovenský snem, ak bude daná osoba delegovaná.

Prihlášku do OZ Pán Občan s originálnym podpisom môžete zaslať v papierovej forme na korešpodenčnú adresu, alebo elektronicky cez internet.

Člen bude zapísaný do zoznamu OS-PO obce, kde to potvrdí svojim podpisom a do centrálneho zoznamu OZ PÁN OBČAN, ktorý bude zverejnený na web stránke.

Zhotovujú sa dva výtlačky: č.1 pre OS-Pán Občan a č.2 pre člena OS-PO.
OZ Pán Občan k nahliadnutiu: oz.panobcan.sk

No display

Korešpodenčná adresa

PhDr. Monika Fiamčiková, Prostejovská 57, 080 01 Prešov.

Transparentný účet

Transparentný bank. účet: 2102029786 / 8330
IBAN: SK4283300000002102029786
Názov účtu: Pán Občan